LỜI GIỚI THIỆU


Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin; Luật Báo chí; Luật Xuất bản; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Các văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và xuất bản dưới dạng cả sách in và sách điện tử và đăng tải trên trang thư viện của Bộ, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân. Bên cạnh đó, thư viện cũng đăng tải nhiều đầu sách phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại và các đầu sách chuyên ngành Thông tin và Truyền thông khác để bạn đọc gần xa tham khảo.

Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

BAN BIÊN SOẠN