LỜI GIỚI THIỆU


Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản, Luật An toàn thông tin mạng; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế. 

 Để phục vụ công tác tra cứu văn bản và áp dụng vào thực tiễn, các văn bản quy phạm pháp luật này đã được hệ thống hóa theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và được xuất bản dưới dạng sách điện tử, cùng với việc xây dựng Thư viện điện tử này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Thư viện điện tử này cũng phục vụ bạn đọc nhiều đầu sách khác được chia theo các chủ đề, gồm: sách pháp luật, sách thông tin cơ sở, sách tuyên truyền, sách báo cáo thường niên và nhiều chủ đề khác nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời với việc đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và phong tục tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè thế giới. 

Hy vọng, với những mảng sách, đầu sách đã và đang tiếp tục được cập nhật và bổ sung thường xuyên, Thư viện điện tử này sẽ trở thành một kho tài liệu tra cứu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam và người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

BAN QUẢN TRỊ THƯ VIỆN