LỜI GIỚI THIỆU
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XII tiếp tục khẳng định: Phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. Ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, theo đó Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, Thông tin và Truyền thông là tiêu chí có vai trò quan trọng. Thông tin và Truyền thông là tiêu chí thứ 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016. Các nội dung về điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, Internet
và đặc biệt là hai nội dung mới về xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đều nằm trong quá trình xây dựng các thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với giai đoạn hội nhập.
Nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ đài truyền thanh xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã kịp thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia trong Ngành biên soạn và xuất bản cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn kỹ năng thông tin và tuyên truyền cho cán bộ đài truyền thanh xã về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
Nội dung cuốn sách
giới thiệu về hoạt động thông tin cơ sở và hướng dẫn cán bộ đài truyền thanh xã một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động, tác nghiệp: thu thập, khai thác thông tin; biên tập, viết tin, bài; kỹ năng vận hành một số trang thiết bị của đài truyền thanh xã... Nội dung cuốn sách được trình bày dễ hiểu, có hình ảnh minh họa kèm theo; qua đó giúp cho người đọc có thể vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng, hiệu quả. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số hình ảnh về công tác tuyên truyền ở cơ sở, hoạt động của đài truyền thanh xã.
Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng, cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, nhân viên đài truyền thanh xã nói riêng và các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng nông thôn mới nói chung.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
                                                                                                      Hà Nội, tháng 12 năm 2017
                                                                                                                Nguyễn Minh Hồng
                                                                                             THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN
                                                                                                       VÀ TRUYỀN THÔNG

Tài liệu khác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

Thứ trưởng
Nguyễn Minh Hồng